Σύντομο Ιστορικό

old_athens-300x171

Η πρωτοβάθμια επαγγελματική εργοδοτική οργάνωση (ένωση) που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία “ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ – ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ” αποτελεί ιστορική συνέχεια του Σωματείου με την επωνυμία ” ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ – Ο ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ”, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1877.

Το Σωματείο αυτό οργανώθηκε αργότερα πιο συστηματικά με Καταστατικό που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 6856) 1914 απόφασή του και λειτούργησε με την επωνυμία “ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ”. Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε διαδοχικά και από το 1966 ονομάσθηκε “ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ – ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ”. Σχετικές είναι οι υπ’ αριθμ. 2774) 1922, 1251) 1935, 996) 1950, 95) 1966 και 175) 1973 εγκριτικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Καταστατικό της Οργανώσεως τροποποιήθηκε και πάλι για να προσαρμοσθεί με τις διατάξεις του ν. 1712) 1987, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1746) 1988. Έτσι η ζωή και η δράση της “ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΤΙΩΝ – ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ” θα διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος Κααστατικού, του ν. 1712) 1987 και του Αστικού κώδικα.

Καταστατικό Συντεχνίας (PDF)